✒ แจ้งหลักฐานการชำระเงิน การรับสมัครรอบที่ 4 Direct Admission ปีการศึกษา 2565

>> Click ที่นี่

แบบฟอร์มรับสมัครรอบที่ 4 Direct Admission ปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2565
• ลงทะเบียนแรกเข้าเพื่อใช้งานระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา (TCAS) ทางเว็บไซต์ https://www.mytcas.com
• ผู้สมัครต้องไม่มีสถานะเป็นผู้ที่มีชื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาอยู่ในระบบ TCAS หรือไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาครบแล้ว 2 ครั้ง
• แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission
• ตามประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2565
รอบที่ 4 Direct Admission
• สามารถเลือกหลักสูตรหรือโครงการที่สมัครได้
1. คณะพยาบาลศาสตร์ สมัครได้ 1 หลักสูตร 1 โครงการ และ 1 สถานที่เรียน (วิทยาลัย)
2. คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ เลือกได้ไม่เกิน 3 ลำดับ
• เอกสารหลักฐานสำหรับใช้ในการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1 หรือ ปพ.1)
4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
5. รายงานผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ (ทป. ๐๐๔) ฉบับจริง ซึ่งแพทย์ผู้ตรวจ ลงนามรับรองและประทับตราโรงพยาบาลของรัฐ
หรือโรงพยาบาลเอกชนที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการตามแบบฟอร์มที่สถาบันพระบรมราชชนกกำหนด (ถ้ามี)

ประกาศรับสมัครรอบ 4 >> Click ที่นี่

👉ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. รอบรับกลาง ปีการศึกษา 2565 >> Click ที่นี่

👉ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับ ป.ตรี รอบ 2 Quota ปีการศึกษา 2565 >> Click ที่นี่

👉ประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบ 3 admission ปี 2565 >> Click ที่นี่

✒ เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2565 >> Click ที่นี่

✒ เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา ระดับ ปวส. รอบรับตรงอิสระ (รอบที่ 3) ปีการศึกษา 2565 >> Click ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบ 2 Quota (เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS) >> Click ที่นี่

🎊🎊🎊 ประชาสัมพันธ์ สามารถ print เอกสารการชำระเงินค่าลงทะเบียน (แรกเข้า) ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ ระดับปริญญาตรีและระดับ ปวส. ได้ที่นี่ >> Click ที่นี่ ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2565

*** สามารถดู 👉 ขั้นตอนการชำระเงินค่าลงทะเบียน (แรกเข้า) ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ ได้ที่นี่ 👈

🎉 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตร #ปริญญาโท

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

รอบที่ 1 วันที่ 2 - 16 พฤษภาคม 2565
รอบที่ 2 วันที่ 25 - 31 พฤษภาคม 2565
▪️สามารถสมัครได้ที่ 👉 Click ที่นี่
▪️ดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัครได้ทาง Click ที่นี่

#โท #สาธารณสุข #มหาบัณฑิต

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ป.ตรี รอบที่ 2 Quota >> Click ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปวส. รอบรับกลาง >> Click ที่นี่

Fish

สอบถามปัญหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Admission ได้ที่

0989725953, 0885016387, 0843846782, 0898627449, 0922967352, 0885016354