✒ ประกาศนักศึกษาใหม่ รอบที่ 5 ระดับ ป.ตรี ปีการศึกษา 2565 >>> Click ที่นี่ <<<


✒ ประกาศนักศึกษาใหม่ (เพิ่มเติม) สำหรับผู้จบ ป.ตรี และปวส. ปีการศึกษา 2565 >>> Click ที่นี่ <<<


✒ ประกาศนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 (เพิ่มเติม) ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2565 >>> Click ที่นี่ <<<


✒ ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่มีรายชื่อประกาศเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 5 ป.ตรี และรอบที่ 3 (เพิ่มเติม) ปวส. สามารถ PRINT เอกสารการชำระเงินค่าลงทะเบียน (แรกเข้า) แล้วให้ไปชำระเงินภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ผ่านแอปธนาคารหรือเคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย >>> Click ที่นี่ <<<


***สามารถดูขั้นตอนการชำระเงินค่าลงทะเบียน (แรกเข้า) ได้ที่นี่ ..."

✒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับ ป.ตรี รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

>> Click ที่นี่

✒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับ ปวส. รอบที่ 3 (เพิ่มเติม) รับตรงอิสระ

>> Click ที่นี่

✒ ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ (สำหรับผู้จบ ป.ตรี และปวส.)

>> Click ที่นี่

✒ แจ้งการประชาสัมพันธ์การสัมภาษณ์ ณ สถานศึกษา ของนักศึกษารอบที่ 5 รับตรงอิสระ ระดับปริญญาตรี และรอบที่ 3 รับตรงอิสระ (เพิ่มเติม) ณ วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565

>> Click ที่นี่

✒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 5 ระดับ ป.ตรี

>> Click ที่นี่

✒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 3 (เพิ่มเติม) ระดับ ปวส.

>> Click ที่นี่

✒ ประชาสัมพันธ์ สามารถ PRINT เอกสารการชำระเงินค่าลงทะเบียน (แรกเข้า) ระดับปริญญาตรี (สำหรับผู้ที่จบ ปวส.และป.ตรี) ปี 2565 ระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2565

>> Click ที่นี่


***สามารถดูขั้นตอนการชำระเงินค่าลงทะเบียน (แรกเข้า) ได้ที่นี่ ..."

✒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (สำหรับผู้ที่จบ ปวส.และป.ตรี) ปี 2565

>> Click ที่นี่

✒ แจ้งหลักฐานการชำระเงิน การรับสมัครรอบที่ 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2565

>> Click ที่นี่

ประกาศรับสมัครรอบ 5 >>

แบบฟอร์มรับสมัครรอบที่ 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2565
• ผู้สมัครต้องไม่มีสถานะเป็นผู้ที่มีชื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาอยู่ในระบบ TCAS รอบที่ 1-4
• แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
• ตามประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
• สามารถเลือกหลักสูตรหรือโครงการที่สมัครได้ 1 หลักสูตร 1 โครงการ และ 1 สถานที่เรียน (วิทยาลัย)
• เอกสารหลักฐานสำหรับใช้ในการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1 หรือ ปพ.1)
4.ผลการทดสอบ ความถนัดทั่วไป (GAT รหัสวิชา 85) (ถ้ามี)
5. ผลการทดสอบ ความถนัดทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ (PAT2 รหัสวิชา 72) (ถ้ามี)
4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
5. รายงานผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ (ทป. 004) ฉบับจริง ซึ่งแพทย์ผู้ตรวจ ลงนามรับรองและประทับตราโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชนที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการตามแบบฟอร์มที่สถาบันพระบรมราชชนกกำหนด (ถ้ามี)
• เกณฑ์การสมัครและเกณฑ์การคัดเลือกเป็นไปตามประกาศสถาบันพระบรมราชชนกที่กำหนด “ลิงค์ให้ดาวน์โหลด” https://admission.pi.ac.th เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2565

>> กรอกใบสมัคร Click ที่นี่ <<

✒ การรับสมัคร เรียน ปวส. รอบที่ 3 รับตรงอิสระ (เพิ่มเติม) เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2565

>> กรอกใบสมัคร Click ที่นี่ <<

✒ การรับสมัคร เรียน ป.ตรี (สำหรับผู้ที่จบ ปวส. และ ป.ตรี) เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2565

>> กรอกใบสมัคร Click ที่นี่ <<

✒ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ป.ตรี รอบ 4 Direct Admission

>> Click ที่นี่ <<

✒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ 4 Direct Admission

>> Click ที่นี่ <<

✒ การรับสมัครนักศึกษา หลักสูตร ป.ตรี (สำหรับผู้ที่จบ ปวส.และ ป.ตรี) ปีการศึกษา 2565 จำนวน 3 หลักสูตร
ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2565
1. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
2. การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน

>> Click ที่นี่ <<

✒ ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ปวส. รอบที่ 3 รับตรงอิสระ

>> Click ที่นี่ <<

✒ การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ณ วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา วันที่ 20 มิถุนายน 2565

>> Click ที่นี่ <<

✒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท รอบ 2

>> Click ที่นี่ <<

✒ ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 5 ปีการศึกษา 2565 >> Click ที่นี่

✒ ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับ ปวส. รอบรับตรงอิสระ (รอบที่ 3) ปีการศึกษา 2565 >> Click ที่นี่

✒ ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบ 3 Admission

>> Click ที่นี่ <<

✒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ระดับ ป.ตรี รอบ 4 Direct Admission ปี 2565

>> Click ที่นี่ <<

✒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับ ปวส. รอบ 3 รับตรงอิสระ ปี 2565

>> Click ที่นี่ <<

✒ ประชาสัมพันธ์ สามารถ print เอกสารการชำระเงินค่าลงทะเบียน (แรกเข้า) ระดับปริญญาตรี รอบ 3 admission
ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2565

>> Click ที่นี่

***สามารถดูขั้นตอนการชำระเงินค่าลงทะเบียน (แรกเข้า) ได้ที่นี่ ..."

✒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ป.ตรี รอบ 3 admission

>> Click ที่นี่

👉ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ระดับ ปวส. รอบ 3 รับตรงอิสระ ปี 2565 >> Click ที่นี่

ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน การรับสมัครรอบที่ 4 Direct Admission ปีการศึกษา 2565

*** ข้อมูลการชำระเงินอัพเดทล่าสุด วันที่ 29/05/2565 ***

>> Click ที่นี่

✒ แจ้งหลักฐานการชำระเงิน การรับสมัครรอบที่ 4 Direct Admission ปีการศึกษา 2565

>> Click ที่นี่

ประกาศรับสมัครรอบ 4 >>

แบบฟอร์มรับสมัครรอบที่ 4 Direct Admission ปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2565
• ลงทะเบียนแรกเข้าเพื่อใช้งานระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา (TCAS) ทางเว็บไซต์ https://www.mytcas.com
• ผู้สมัครต้องไม่มีสถานะเป็นผู้ที่มีชื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาอยู่ในระบบ TCAS หรือไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาครบแล้ว 2 ครั้ง
• แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission
• ตามประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2565
รอบที่ 4 Direct Admission
• สามารถเลือกหลักสูตรหรือโครงการที่สมัครได้
1. คณะพยาบาลศาสตร์ สมัครได้ 1 หลักสูตร 1 โครงการ และ 1 สถานที่เรียน (วิทยาลัย)
2. คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ เลือกได้ไม่เกิน 3 ลำดับ
• เอกสารหลักฐานสำหรับใช้ในการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1 หรือ ปพ.1)
4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
5. รายงานผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ (ทป. ๐๐๔) ฉบับจริง ซึ่งแพทย์ผู้ตรวจ ลงนามรับรองและประทับตราโรงพยาบาลของรัฐ
หรือโรงพยาบาลเอกชนที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการตามแบบฟอร์มที่สถาบันพระบรมราชชนกกำหนด (ถ้ามี)

👉ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. รอบรับกลาง ปีการศึกษา 2565 >> Click ที่นี่

👉ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับ ป.ตรี รอบ 2 Quota ปีการศึกษา 2565 >> Click ที่นี่

👉ประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบ 3 admission ปี 2565 >> Click ที่นี่

✒ เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2565 >> Click ที่นี่

✒ เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา ระดับ ปวส. รอบรับตรงอิสระ (รอบที่ 3) ปีการศึกษา 2565 >> Click ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบ 2 Quota (เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS) >> Click ที่นี่

🎊🎊🎊 ประชาสัมพันธ์ สามารถ print เอกสารการชำระเงินค่าลงทะเบียน (แรกเข้า) ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ ระดับปริญญาตรีและระดับ ปวส. ได้ที่นี่ >> Click ที่นี่ ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2565

*** สามารถดู 👉 ขั้นตอนการชำระเงินค่าลงทะเบียน (แรกเข้า) ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ ได้ที่นี่ 👈

🎉 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตร #ปริญญาโท

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

รอบที่ 1 วันที่ 2 - 16 พฤษภาคม 2565
รอบที่ 2 วันที่ 25 - 31 พฤษภาคม 2565
▪️สามารถสมัครได้ที่ 👉 Click ที่นี่
▪️ดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัครได้ทาง Click ที่นี่

#โท #สาธารณสุข #มหาบัณฑิต

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ป.ตรี รอบที่ 2 Quota >> Click ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปวส. รอบรับกลาง >> Click ที่นี่

Fish

สอบถามปัญหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Admission ได้ที่

0989725953, 0885016387, 0843846782, 0898627449, 0922967352, 0885016354